Op deze pagina vindt u artikelen over het thema ‘schepping en evolutie’, maar voornamelijk op het gebied van bijbelwetenschap en theologie. Mocht u een bijdrage willen leveren, dan kunt u deze ter beoordeling opsturen naar de redactie.

 

Nieuw licht op Genesis

In dit artikel wordt door Jan-Dirk van Loon de overeenstemming tussen Genesis 1,1-19 en de geschiedenis van het universum op een nieuwe manier verwoord. Dit gebeurt met behulp vaninzichten uit de moderne natuurwetenschappen en door een alternatieve interpretatie van de eerste vier scheppingsdagen.

Evolutie en christelijke ethiek

Gijs van den Brink reageert instemmend op het artikel van Theo Boer en haalt de gereformeerde Abraham Kuyper aan en de bevrijdingstheoloog Jurgen Moltmann, die beide zeer gefundeerd naar voren brachten dat een evolutionistisch denken niet samengaat met een christelijke ethiek.

Gods scheppend handelen en natuurwetenschap

Een uitstekende kritische bespreking van het theïstisch evolutionisme door Sietse Geertsema. Is er een derde weg tussen de ‘zes keer 24 uur’ optie en het theïstisch evolutionisme? Geertsema biedt een bijzonder interessant alternatief.

Waarom afstand tussen natuur en de moraal?

Christelijke ethiek als ook zijn seculiere collega’s, het humanisme en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zijn volgens Theo Boer niet in overeenstemming te brengen met de centrale mechanismen uit het Darwinistisch evolutionisme.

Liever Adam dan aap

Govert Buijs bespreekt het sociaaldarwinisme en stelt dat dit haaks staat op rechten van de mens in de westerse samenleving. De gelijkwaardigheid van alle mensen, uitlopend op de notie van mensenrechten is alleen daar tot ontwikkling gekomen waar Genesis 1 gelezen werd. De menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid is de kern van het probleem schepping versus evolutie.

Geschiedsschrijving of kadervertelling?

Een kritische bespreking van de kaderopvatting van Genesis 1. Door drs. A. Capellen

Genesis 1 en de kaderopvatting

Op 20 juni 2008 behandelde de Generale Synode van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een bezwaarschrift tegen de door prof.dr. J. Douma verdedigde kaderopvatting in ‘Genesis’ (2004). Wat houdt deze opvatting in? Een bespreking van drs. ing. Pieter Gorissen.

Geen ruimte in Bijbel voor miljoenen jaren?

In het RD van 24 april een boeiende discussie tussen twee wetenschappers over de oorsprong van het lijden in Gods goede schepping.

Alvin Plantinga over Naturalisme versus Theisme

De bekende filosoof Alvin Plantinga stelt dat er geen tegenstelling bestaat tussen geloof en wetenschap, ook niet tussen schepping en evolutie, maar wel tussen een naturalistische of materialistische wereldbeschouwing en een theistische.

Wetenschappelijke problemen met een materialistische atheistische evolutietheorie

De evolutietheorie kent vele varianten, zo stelt Dr. John J.L. Jacobs. De bekendste is de theorie dat alles spontaan en toevallig is ontstaan uit één grote oerknal. Vanuit de wetenschap bestaan hiertegen vier bezwaren.

Hoe moeten de eerste hoofdstukken van de Bijbel gelezen worden?

Vanuit de exegese Oude Testament vraagt MartJan Paul aandacht voor de betekenis van de eerste hoofdstukken van Genesis. Daarbij brengt hij ook de huidige discussies in kaart, laat consequenties van ingenomen posities zien, probeert grenzen af te bakenen en enige lijnen naar de toekomst te trekken.

Christus verlost ons van de evolutie

De christenevolutionisten spreken doorgaans maar over twee hoofdstukken in de Bijbel (Genesis 1 en 2). De rest speelt blijkbaar geen rol. Zo worden Christus en de Geest buiten het scheppingswerk gehouden.
Gijs van den Brink vergelijkt Christus als scheppingsmiddelaar met het darwinistische model en komt op grond van bijbelse gegevens tot een opmerkelijke conclusie.

Dood en lijden horen niet bij de goede schepping

Theistische evolutionisten proberen vaak aan te tonen dat in de bijbel de dood niet perse gerelateerd is aan de zonde. Ook het ‘zuchten van de ganse schepping’ in Romeinen 8 tracht men zo te lezen dat ook Paulus dit zou onderwijzen. Een weerwoord van Gijs van den Brink.

Dr A. Kuyper over de evolutie

In 1899 sprak Kuyper over de evolutie in zijn Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Vrije Universiteit. Deze rede is voor een orthodox theologische benadering van het onderwerp ‘schepping en evolutie’ van groot belang. Het bevreemdt dan ook dat in de discussie van de afgelopen maanden Kuyper niet meer wordt aangehaald of verkeerd wordt aangehaald. Kuyper leest niet eenvoudig, maar het is zeer de moeite waard. Zijn natuurwetenschappelijke argumenten zijn nog steeds relevant en zijn theologische argumenten staan als een huis. Vanaf noot 33 begint zijn theologische bespreking.

Herman Bavinck over de scheppingsdagen

Bavinck is een van de voorgangers van het zgn. ‘neo-calvinisme’. Zijn belangrijkste werk is een vierdelige dogmatiek: “Gereformeerde Dogmatiek” waarvan het eerste deel verscheen in 1895. De laatste door Bavinck bijgewerkte druk van dit handboek verscheen in de jaren 1906-1911. De dogmatiek biedt een overzicht van de bijbelse leer vanuit gereformeerd perspectief. In deel II verantwoordt Bavinck zijn keuze voor zijn uitleg van Genesis 1, waarbij hij de scheppingsdagen als perioden opvat.
Lees zowel deel II,V.31.8 als II,V,31.9.

De symbolische scheppingsdagen van Augustinus

De kerkvader Augustinus (354-430) heeft op bijna alle kerkelijke leerstellingen van de westerse kerk een diepgaand stempel gezet. Hij heeft zich ook diepgaand met het vraagstuk van de schepping en Genesis 1 bezig gehouden. Hij houdt vast aan een momentane schepping door God aan het begin der tijden, maar verdedigt tevens het standpunt de scheppingsdagen symbolisch te lezen. Hoe hij beide combineert leest u in een boeiende studie van Chris Gousmett: Creation order and miracle according to Augustine in: Evangelical Quarterly 60 (1988) 3:217-240.

Klantenservice
Inloggen