1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.4.4.2.De zinsnede #

Na elke plaatsaanduiding in de concordantie is er een regel tekst in Nederlandse vertaling afgedrukt. De vertaling waaruit deze regel tekst geselecteerd is, is gewoonlijk de Nieuwe Vertaling, dus de NBG-vertaling van 1951. Slechts in die gevallen dat er van het Griekse woord waarvan de vindplaats genoemd is, in verband met een verschil in de Griekse tekst geen vertaling in de NBG-vertaling aan te wijzen is, wordt er, als er wel een vertaling van dat woord in de Statenvertaling te vinden is, een regel tekst uit de Statenvertaling (editie 1977) afgedrukt. Vóór zo’n zinsnede is steeds de afkorting SV toegevoegd, bv. onder woord 3978 sarx ‘vlees’:

Ef. 5:30 SV        wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

Wanneer de vers-indeling van de Nieuwe Vertaling of van de Statenvertaling afwijkt van de versindeling in de Griekse tekst, is het afwijkende versnummer tussen haakjes in de zinsnede opgenomen, bv. onder het zelfde woord:

Rom. 7:25 (26) Derhalve ben ik … dienstbaar … met mijn vlees aan de wet der zonde.

De vertaling van het Griekse woord waarvan de plaats genoemd wordt, verschijnt gewoonlijk in een vette letter. Als er geen vette letters zijn, betekent dit dat men niet zonder meer één of meer woorden in de NBG- of Statenvertaling als vertaling van het Griekse woord kan aanwijzen. Gewoonlijk wordt dan op de tweede regel een letterlijke vertaling gegeven waarin men wel een of meer woorden in een vette letter vindt, bv. onder woord 3961 sainô ‘heen en weer bewegen; in beweging brengen, schokken’:

1 Thess. 3:3        dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen.

letterlijk: het wankelen (van) niemand onder deze verdrukkingen.

Voor elke keer dat eenzelfde Grieks woord ook binnen één vers voorkomt, is er een aparte regel genomen, bv. onder woord 3959 sabbaton ‘sabbat; week’:

Matt. 28:1Laat na de sabbat,

tegen het aanbreken van de eerste dag der week,

Wanneer in zo’n geval de tekst van deze opeenvolgende regels niet doorloopt, worden aan het eind van de eerste regel of aan het begin van de tweede drie puntjes geplaatst, bv. onder het zelfde woord:

Joh. 7:23        Als een mens op sabbat de besnijdenis ontvangt, …,

omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt heb?

Wanneer de tekst van een tweede regel midden uit een voorafgaande regel is weggehaald, wordt de plaats in de eerste regel waar de tweede regel thuishoort, gemarkeerd met het teken )( , en dit teken wordt dan, gevolgd door een dubbele punt, herhaald aan het begin van de tweede regel, bv. onder woord 4494 trechô ‘rennen, draven, snel bewegen’:

1Cor. 9:24        Weet gij niet, dat zij, )( , allen wel lopen,

)( : die in de renbaan lopen

Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen