1. StudieBijbel Handleiding
 2. StudieBijbel online
  1. Hoofdmenu
  2. Boekindex
  3. Werkbalken bij de vensters
  4. Hoe kan ik?
   1. Een bijbelvers openen
   2. Zoeken
   3. Eigen notities maken, bewerken, verwijderen
   4. Afdrukken
 3. Inhoud van de StudieBijbel
  1. Bijbeltekst met woord-voor-woord vertaling
   1. Hebreeuwse tekst
    1. Schrijfwijze van de Hebreeuwse tekst
    2. Tekstoverlevering van het Oude Testament
   2. Griekse tekst
    1. Tekstedities in SBNT
    2. Tekstkritisch apparaat
    3. Tekstoverlevering door de eeuwen heen
    4. Vergelijken van edities in SBNT
   3. Transliteratie en uitspraak
    1. Transliteratie en uitspraak van het Hebreeuws
    2. Transliteratie van het Grieks
    3. Uitspraak van het Grieks
   4. Woord-voor-woord vertaling
    1. Interliniaire vertaling OT
    2. Interliniaire vertaling NT
  2. Bijbelvertalingen
   1. Criteria voor opnemen bijbelvertalingen
   2. De wijze van citeren
   3. Haken en lay-out in bijbelvertalingen
   4. Afwijkende versnummering OT
  3. Uitleg
  4. Woordstudies NT (WSNT)
   1. Woordstudies
   2. Namenstudies
   3. Woordvormen
    1. Het naamwoordelijk systeem
     1. Naamval
     2. Getal
     3. Geslacht
    2. Het werkwoordelijk systeem
     1. Persoon
     2. Getal (werkwoordelijk)
     3. Tijd (tegenwoordig, verleden, toekomend)
     4. Wijs (aantonend, aanvoegend, wensend, gebiedend)
     5. Aspect (duratief/momentaan/statisch)
     6. Onderwerpsrelatie (act/pass/med)
     7. Naamwoordelijke werkwoordsvormen
    3. Nummering van woordvormen
    4. Vertaling van woordvormen
   4. Concordantie
    1. De plaatsaanduiding
    2. De zinsnede
    3. De verwijzing naar de woordvormen
  5. Inleidingen, artikelen, synopsis, grammatica
   1. Inleiding per bijbelboek
   2. Artikelen
   3. Synopsis
   4. Grammatica
  6. Begrippen en afkortingen
   1. Afkortingen van bijbelboeken
   2. Griekse handschriften
   3. Boeken en tijdschriften
   4. Overige afkortingen
 4. Studiemethode
  1. Naslagwerk
  2. Woord- of begrippenstudie
  3. Karakter- of namenstudie
  4. De hoofdlijnen van een bijbelboek
  5. Het bestuderen van een hoofdstuk
  6. De bijbelkring
   1. De voorbereiding
   2. De kringavond
  7. Uitleg van een bepaald bijbelvers
  8. Wat doe ik met het Griekse venster
   1. Hoe bepaal ik de waarde van een tekst en een variante lezing
  9. Het unieke karakter van de StudieBijbel
  10. Verantwoording bij de gebruikershandleiding
 5. Over de StudieBijbel
  1. Auteurs Oude Testament
  2. Auteurs Nieuwe Testament

3.6.1.Afkortingen van bijbelboeken #

Hieronder zijn de afkortingen opgenomen van de Bijbelboeken van het Oude Testament, het Nieuwe Testament , alsmede de afkortingen van de apocriefe of deuterocanonieke boeken.

Registreer nu en gebruik StudieBijbel Pakket Salomo 30 dagen gratis!

Oude Testament

Gen.Genesis
Ex.Exodus
Lev.Leviticus
Num.Numeri
Deut.Deuteronomium
Joz.Jozua
Richt. / RiRichteren
RuthRuth
1 Sam.1 Samuël
2 Sam.2 Samuël
1 Kon.1 Koningen
2 Kon.2 Koningen
1 Kron / 1 Kr.1 Kronieken
2 Kron / 2 Kr.2 Kronieken
EzraEzra
Neh.Nehemia
Est.Ester
JobJob
Ps.Psalmen
Spr.Spreuken
Pred. / Pr.Prediker
Hoogl.Hooglied
Jes.Jesaja
Jer.Jeremia
Klaagl.Klaagliederen
Ezech. / Eze.Ezechiël
Dan.Daniël
Hos.Hosea
JoëlJoël
Am.Amos
Ob.Obadja
JonaJona
Mi.Micha
Nah.Nahum
Hab.Habakuk
Sef.Sefanja
Hag.Haggaï
Zach.Zacharia
Mal.Maleachi

Nieuwe Testament

Matt. / Mat.Matteüs
Marc. / Mar.Marcus
Luc.Lucas
Joh.Johannes
Hand.Handelingen der apostelen
Rom.Romeinen
1 Cor. / 1 Kor.1 Korintiërs
2 Cor. / 2 Kor.2 Korintiërs
Gal.Galaten
Ef.Efeziërs
Fil.Filippenzen
Col. / Kol.Kolossenzen
1 Thess. / 1 Tes.1 Tessalonicenzen
2 Thess. / 2 Tes.2 Tessalonicenzen
1 Tim.1 Timoteüs
2 Tim.2 Timoteüs
Tit.Titus
Filem.Filemon
Hebr. / Heb.Hebreeën
Jac. / Jak.Jakobus
1 Petr. / 1 Pet.1 Petrus
2 Petr. / 2 Pet.2 Petrus
1 Joh.1 Johannes
2 Joh.2 Johannes
3 Joh.3 Johannes
Jud.Judas
Openb. / Op.Openbaring van Johannes

Apocriefe of deuterocanieke boeken

JuditJudit
Wijsh.Wijsheid van Salomo
Tob.Tobit
Sir.Wijsheid van Jezus Sirach
Bar.Baruch
1 Makk.1 Makkabeeën
2 Makk.2 Makkabeeën
Stel voor   bewerken
Klantenservice
Inloggen