Hieronder zijn de afkortingen opgenomen van de Bijbelboeken van het Oude Testament, het Nieuwe Testament , alsmede de afkortingen van de apocriefe of deuterocanonieke boeken.

Registreer nu en gebruik StudieBijbel Pakket Salomo 30 dagen gratis!

Oude Testament

Gen.Genesis
Ex.Exodus
Lev.Leviticus
Num.Numeri
Deut.Deuteronomium
Joz.Jozua
Richt. / RiRichteren
RuthRuth
1 Sam.1 Samuël
2 Sam.2 Samuël
1 Kon.1 Koningen
2 Kon.2 Koningen
1 Kron / 1 Kr.1 Kronieken
2 Kron / 2 Kr.2 Kronieken
EzraEzra
Neh.Nehemia
Est.Ester
JobJob
Ps.Psalmen
Spr.Spreuken
Pred. / Pr.Prediker
Hoogl.Hooglied
Jes.Jesaja
Jer.Jeremia
Klaagl.Klaagliederen
Ezech. / Eze.Ezechiël
Dan.Daniël
Hos.Hosea
JoëlJoël
Am.Amos
Ob.Obadja
JonaJona
Mi.Micha
Nah.Nahum
Hab.Habakuk
Sef.Sefanja
Hag.Haggaï
Zach.Zacharia
Mal.Maleachi

Nieuwe Testament

Matt. / Mat.Matteüs
Marc. / Mar.Marcus
Luc.Lucas
Joh.Johannes
Hand.Handelingen der apostelen
Rom.Romeinen
1 Cor. / 1 Kor.1 Korintiërs
2 Cor. / 2 Kor.2 Korintiërs
Gal.Galaten
Ef.Efeziërs
Fil.Filippenzen
Col. / Kol.Kolossenzen
1 Thess. / 1 Tes.1 Tessalonicenzen
2 Thess. / 2 Tes.2 Tessalonicenzen
1 Tim.1 Timoteüs
2 Tim.2 Timoteüs
Tit.Titus
Filem.Filemon
Hebr. / Heb.Hebreeën
Jac. / Jak.Jakobus
1 Petr. / 1 Pet.1 Petrus
2 Petr. / 2 Pet.2 Petrus
1 Joh.1 Johannes
2 Joh.2 Johannes
3 Joh.3 Johannes
Jud.Judas
Openb. / Op.Openbaring van Johannes

Apocriefe of deuterocanieke boeken

JuditJudit
Wijsh.Wijsheid van Salomo
Tob.Tobit
Sir.Wijsheid van Jezus Sirach
Bar.Baruch
1 Makk.1 Makkabeeën
2 Makk.2 Makkabeeën
Klantenservice
Inloggen