Mijn account

Hieronder zijn de afkortingen opgenomen van de Bijbelboeken van het Oude Testament, het Nieuwe Testament , alsmede de afkortingen van de apocriefe of deuterocanonieke boeken.

Registreer nu en gebruik StudieBijbel Pakket Salomo 30 dagen gratis!

Oude Testament

Gen. Genesis
Ex. Exodus
Lev. Leviticus
Num. Numeri
Deut. Deuteronomium
Joz. Jozua
Richt. / Ri Richteren
Ruth Ruth
1 Sam. 1 Samuël
2 Sam. 2 Samuël
1 Kon. 1 Koningen
2 Kon. 2 Koningen
1 Kron / 1 Kr. 1 Kronieken
2 Kron / 2 Kr. 2 Kronieken
Ezra Ezra
Neh. Nehemia
Est. Ester
Job Job
Ps. Psalmen
Spr. Spreuken
Pred. / Pr. Prediker
Hoogl. Hooglied
Jes. Jesaja
Jer. Jeremia
Klaagl. Klaagliederen
Ezech. / Eze. Ezechiël
Dan. Daniël
Hos. Hosea
Joël Joël
Am. Amos
Ob. Obadja
Jona Jona
Mi. Micha
Nah. Nahum
Hab. Habakuk
Sef. Sefanja
Hag. Haggaï
Zach. Zacharia
Mal. Maleachi

Nieuwe Testament

Matt. / Mat. Matteüs
Marc. / Mar. Marcus
Luc. Lucas
Joh. Johannes
Hand. Handelingen der apostelen
Rom. Romeinen
1 Cor. / 1 Kor. 1 Korintiërs
2 Cor. / 2 Kor. 2 Korintiërs
Gal. Galaten
Ef. Efeziërs
Fil. Filippenzen
Col. / Kol. Kolossenzen
1 Thess. / 1 Tes. 1 Tessalonicenzen
2 Thess. / 2 Tes. 2 Tessalonicenzen
1 Tim. 1 Timoteüs
2 Tim. 2 Timoteüs
Tit. Titus
Filem. Filemon
Hebr. / Heb. Hebreeën
Jac. / Jak. Jakobus
1 Petr. / 1 Pet. 1 Petrus
2 Petr. / 2 Pet. 2 Petrus
1 Joh. 1 Johannes
2 Joh. 2 Johannes
3 Joh. 3 Johannes
Jud. Judas
Openb. / Op. Openbaring van Johannes

Apocriefe of deuterocanieke boeken

Judit Judit
Wijsh. Wijsheid van Salomo
Tob. Tobit
Sir. Wijsheid van Jezus Sirach
Bar. Baruch
1 Makk. 1 Makkabeeën
2 Makk. 2 Makkabeeën
Klantenservice
Inloggen