1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
• “CvB”: de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek gevestigd te Doorn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30149929.
• “De website”: de URL www.studiebijbel.nl die geëxploiteerd wordt namens de Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek, gevestigd te Doorn en ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummer 30149929.
• “Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 en 3.5 van deze Voorwaarden.
• “Klant”: degene wiens gegevens zijn ingevuld in de daartoe bestemde velden tijdens het op de website van het CvB plaatsen van een order, respectievelijk degene wiens gegevens op de website van het CvB zijn ingevuld in het orderformulier, als afleveradres;
• “Product”: het product dat of de producten die doordat de klant hiertoe een order plaatst, door of vanwege het CvB binnen een overeengekomen termijn van dertig dagen aan de klant geleverd dienen te worden.
• “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, de abonnementsvoorwaarden, de disclaimer, het colofon en de Privacy Statement.

2. Toepasbaarheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website gesloten worden en waarbij het CvB partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een order op één van de websites van het CvB, accepteert de klant
uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door een door het CvB daartoe gevolmachtigde persoon worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van het CvB worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door het CvB ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Het CvB heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

3. Aanbiedingen / overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website zijn vrijblijvend, totdat de klant de ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien het CvB de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij de klant hiervan onmiddellijk via de website op de hoogte stellen.
3.2 De overeenkomst tussen het CvB en de klant komt tot stand op het moment nadat de klantDe overeenkomst tussen het CvB en de klant komt tot stand op het moment nadat de klant geklikt heeft op de icoon “Bestelling plaatsen en betalen”.
3.3 Nadat het CvB de desbetreffende bestelling heeft ontvangen, zal het de Ontvangstbevestiging naar het opgegeven e-mail adres versturen, tenzij van het CvB in redelijkheid niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst zal nakomen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het bank- of girosaldo van de klant gedurende een periode van meer dan 3 maanden onvoldoende is om de
aankoopprijs van het door hem of haar bestelde product te betalen.
3.4 De overeenkomst bevat de tussen de klant en het CvB gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen klant en het CvB. De administratie van het CvB geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan het CvB verstrekte opdrachten, gedane betalingen en van door het CvB verrichte leveringen. Het CvB erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
3.5 De ontvangstbevestiging vermeldt de volgende informatie:
a. Een omschrijving van het product dat door de klant is gekocht en het aantal door de klant gekochte producten;
b. De prijs van het product;
c. Eventuele bijkomende kosten;
e. Naam van de klant, woonadres, afleveradres waar het (de) product(en) naartoe gestuurd moet worden, e-mailadres en telefoonnummer;
f. Het bestelnummer van de overeenkomst;
g. Het e-mail adres en telefoonnummer van het CvB, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan;
h. de mogelijkheid dat aan de klant vervangende goederen beschikbaar worden gesteld indien de oorspronkelijk bestelde goederen niet beschikbaar zijn.

4. Transport en -kosten
4.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor het CvB. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door het CvB kunnen worden uitgesloten en behoudens hetgeen beschreven over het tijdig doorgeven van adreswijzigingen, in de abonnementsvoorwaarden.
4.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten.

5. Levertijd
5.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 dagen.
5.2 Wanneer de leveringstermijn om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
5.3 De betalingen die de klant heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst welke ingevolge artikel 5.2 van deze voorwaarden door hem of haar wordt ontbonden, zal het CvB binnen 30 werkdagen nadat zij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

6. Zichttermijn/Herroepingsrecht
6.1 De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de goederen te retourneren binnen een periode van zeven werkdagen, ingaande de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De klant kan alleen gebruikmaken van dit recht indien de desbetreffende goederen compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
6.2 Tijdens deze herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren. De klant draagt wel het risico voor het retourzenden.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van het CvB schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor diens risico komt, zal het CvB dit melden aan de klant. Het CvB heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
6.4 Indien de klant een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van
het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.

7. Onvoldoende saldo
7.1 Indien het CvB bij onvoldoende saldo op de bank- of postgirorekening van de klant de aankoopprijs van het product niet kan incasseren, is zij gerechtigd hiertoe een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de desbetreffende bank te plaatsen. Indien hierdoor extra kosten ontstaan, zullen deze per extra incasso worden doorberekend.

7.2 Indien bij herhaling niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan is het CvB gerechtigd de levering van het aangekochte product op te schorten.

7.3  Ook in het geval dat het CvB overgaat tot opschorting van leveringen blijft de betalingsverplichting bestaan. 

7.4 Bij uitblijven van betaling behoudt het CvB zich het recht voor de vordering uit handen te geven. Alle hieruit voorvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van klant.

8. Klachten
8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door het CvB serieus in behandeling worden genomen.
8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij het CvB (gegevens staan vermeld in artikel 9 van deze Voorwaarden).
8.3 Het CvB zal binnen een redelijke en billijke termijn de klacht proberen op te lossen. Het CvB zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

9. Klantenservice van het CvB
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
De Stichting Centrum voor Bijbelonderzoek, t.a.v. Klantenservice,
Postbus 139, 3940 AC Doorn, Nederland
info@studiebijbel.nl

10. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten gesloten met het CvB is Nederlands recht van toepassing.
10.2 In het geval van een geschil moet de klant eerst contact opnemen met het CvB. Dit kan door per post, fax of iedere andere vorm van schriftelijke communicatie zijn klacht uiteen te zetten. Het CvB dient de klacht binnen dertig dagen na ontvangst af te handelen.
10.3 Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, stelt het CvB de klant hiervan op de hoogte. Het CvB geeft daarbij een indicatie van de duur van de vertraging.
10.4 Indien het geschil niet naar genoegen opgelost wordt , heeft de klant de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit is de Geschillencommissie Thuiswinkel. Het oordeel van deze geschillencommissie is bindend.
10.5 Bij een grensoverschrijdend geschil kan de klant de zusterorganisatie van Thuiswinkel.org in zijn woonland vragen te bemiddelen. In dat geval zal de bedoelde organisatie de klacht doorzenden naar Thuiswinkel.org

Abonnementsvoorwaarden
1. Het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB) is gerechtigd de factuurbedragen van de door u opgegeven (post)bankrekening automatisch te incasseren. U dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo op de door u opgegeven rekening aanwezig is. Indien er niet geïncasseerd kan worden, is het CvB na het sturen van een herinnering gerechtigd de aanmaningskosten en de wettelijk verschuldigde rente in rekening te brengen. Bij niet betalen is het CvB gerechtigd een incassoprocedure te beginnen, waarbij alle kosten voor rekening van de abonnee komen.
2. Adreswijzigingen dienen één maand vóór de adresverandering te zijn doorgegeven. Anders kan geen zekerheid gegeven worden dat de abonnementsverzending naar het nieuwe adres kan worden verwerkt. Het CvB is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van zendingen die door het niet of te laat doorgeven van een adreswijziging verloren gaan. Bij het niet arriveren van een zending als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van een adreswijziging blijft een betalingsverplichting bestaan.
3. Het abonnement op de StudieBijbel app wordt aangegaan voor een periode van een jaar (tenzij anders overeengekomen), waarna het abonnement steeds stilzwijgend wordt verlengd met een maand. Het abonnement is na een jaar (dan wel met de anders overeengekomen abonnementsperiode) maandelijks opzegbaar met in achtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
4. Het abonnement op StudieBijbel magazine wordt aangegaan voor een looptijd van een jaar waarna het abonnement steeds stilzwijgend automatisch wordt verlengd met een jaar. Opzegging is mogelijk na afloop van het desbetreffende abonnementsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.
5. Alle bij het CvB afgesloten abonnementen dienen schriftelijk te worden opgezegd. Deze opzegging kan geschieden door het sturen van een brief aan Centrum voor Bijbelonderzoek, Postbus 139, 3940 AC  Doorn, of per email naar info@studiebijbel.nl via het bij het CvB bekende emailadres van de afzender.   6. Bij retournering van een product van het CvB blijft de betalingsverplichting bestaan, tenzij nadrukkelijk iets anders is overeengekomen met het CvB, voorafgaande aan de retournering. Aan het CvB geretourneerde producten worden alleen dan omgeruild en weer door het CvB naar de abonnee teruggestuurd wanneer de abonnee de verzendkosten hiervoor heeft betaald.
7. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
8. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal het CvB nieuwe voorwaarden bepalen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze
voorwaarden afgesloten abonnementen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van het CvB, de dato 1 juli 2008

Eindgebruikerslicentie voor de StudieBijbel App

 1. Scope van de licentie
  1.1. Centrum voor Bijbelonderzoek verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van StudieBijbel (“u”) een gebruiksrecht voor deze App.
  1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App kan op één apparaat tegelijk gebruikt worden.
  1.3. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor onderwijsdoeleinden, het staat gebruikers uiteraard vrij om StudieBijbel te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.
  1.4. Het is niet toegestaan om:
 • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
 • de App in kopie te geven aan derden;
 • de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • aanduidingen van Centrum voor Bijbelonderzoek als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.5. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
1.6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
1.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken.
1.8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore,Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

 1. Intellectuele eigendom
  2.1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Centrum voor Bijbelonderzoek. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  2.2. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze vindt u in de handleiding. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.
 2. Tegenprestatie
  3.1. Het gebruiksrecht wordt u om niet verstrekt.
 3. In-app aankopen
  4.1. StudieBijbel heeft de mogelijkheid om in de App aankopen te doen. Voor het doen van in-app aankopen is Centrum voor Bijbelonderzoek afhankelijk van het betaalsysteem van Apple’s Appstore, Google Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers e.d. Centrum voor Bijbelonderzoek is pas gehouden de in-app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd. Voor wat betreft in-app aankopen erkent u dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.4.2. In-app aankopen kunnen als doel hebben de functionaliteit van de app uit te breiden. Deze zogenaamde ‘upgrades’ kunnen eenmalig worden gebruikt.
  4.3. De in-app aankopen kunnen worden gebruikt om de dienst van de App van een gratis trial versie over te laten gaan naar de volledige versie.
  4.4. De in-app aankopen kunnen worden gebruikt om de app zonder advertenties te laten draaien.
 4. Persoonsgegevens
  5.1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat te vinden is in het hoofdmenu van de App.
 5. Updates
  6.1. Centrum voor Bijbelonderzoek brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
  6.2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
  6.3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is StudieBijbel afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover Centrum voor Bijbelonderzoek geen controle heeft. Centrum voor Bijbelonderzoek is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
 6. Ondersteuning
  7.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.
  7.2. U kunt feedback geven over de App via Apple’s Appstore, Google Play, waarna Centrum voor Bijbelonderzoek zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en u zo nodig contacteren
 7. Garanties en aansprakelijkheid
  8.1. Centrum voor Bijbelonderzoek garandeert dat StudieBijbel geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat StudieBijbel geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de App; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (Centrum voor Bijbelonderzoek mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.
  8.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Centrum voor Bijbelonderzoek jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met StudieBijbel.
  8.3. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Centrum voor Bijbelonderzoek. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.
  8.4. De App communiceert via internet met een server onder beheer van Centrum voor Bijbelonderzoek om de dienst te kunnen leveren. Centrum voor Bijbelonderzoek spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan Centrum voor Bijbelonderzoek updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Centrum voor Bijbelonderzoek doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.
  8.5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore.
  8.6. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Google Play.
 8. Duur van de overeenkomst
  9.1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht, tenzij Centrum voor Bijbelonderzoek anders bepaalt.
  9.2. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.
  9.3. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van StudieBijbel te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van StudieBijbel verwijderen van al uw systemen.
 9. Overige bepalingen
  10.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Centrum voor Bijbelonderzoek gevestigd is.
  10.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
  10.4. Centrum voor Bijbelonderzoek mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op StudieBijbel van haar overneemt.
Klantenservice
Inloggen